2020 оны 11 дүгээр сарын 24 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

.