2020 оны 07 дугаар сарын 16 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

.