2020 оны 07 дугаар сарын 08 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ