2020 оны 07 дугаар сарын 02 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ