2020 оны 06 дугаар сарын 22 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ.

.