2020 оны 06 дугаар сарын 08 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ.

.