2020 оны 06 дугаар сарын 02 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

.