2020 оны 05 дугаар сарын 04 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

.