2020 оны 04 дүгээр сарын 26 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ

.