Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт