Давтамжтай сургалт.

Сургалтын зорилго нь өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмыг баримтлан, хүнvтөвтэй эрүүл мэндийн анхан шатны цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлэх мэдлэг, чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх юм.

Сургалт нь эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний бодлого, бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралт, эх, хүүхдийн тусламж үйлчилгээ, халдварт ба халдварт бус өвчний сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт, ахмад настны тусламж, үйлчилгээ болон маягт хөтлөлт, дүн шинжилгээ, цахим программ ашиглалт гэсэн сэдэв, модулиудтай.

Мөн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, ялангуяа явуулын тусламж, үйлчилгээг дэмжин мобайл ЭХО, мобайл зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, даралтын аппарат, Samsung Tablet, Apple iPad, зөөврийн компьютер, зөөврийн цэнэглэгч, цүнх зэргээс бүрдсэн мобайл технологийн багц болон зөөврийн спирометрийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдэд хүлээлгэн өгч, ашиглалтыг сургалтын модулиудын хүрээнд заав.

Сургалтыг 3 удаагийн давтамжтайгаар 2022 оны 12-р сарын 7-9 өдөр, 12-р сарын 14-16 өдөр болон 12-р сарын 21-23-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтад 19 аймаг, 9 дүүргээс нийт 90 өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн болон аймаг, дүүргийн ЭМТ/ЭМГ-ын нийт 160 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд хамрагдав.

****

With the support of World Health Organization, the training “Primary health care services delivered by family, soum and village health centers” was jointly organized by the Ministry of Health, the Center for Health Development, the National Center for Communicable Diseases, and the Mongolian National University of Medical Sciences.

The purpose of the training was to improve the knowledge, skills, and attitude of health care workers of family, soum, and village health centers to provide people-centered comprehensive primary health care services in accordance with the principle of "Leaving No One Behind."

The training was comprised of several modules on PHC policies, universal health coverage, maternal and child health care, prevention of communicable and non-communicable diseases, early detection, diagnosis, treatment, monitoring, health care services for the elderly, and health data recording and reporting.

Moreover, mobile technology packages consisting of mobile electrocardiography, mobile ultrasound, blood pressure monitors, Samsung tablets, Apple iPads, laptops, portable chargers, bags, and portable spirometers were handed to family, soum, and village health centers in support of primary health care services, especially mobile health care services, and capacity building practical exercises on effective usage of equipment were organized within this training.

The three series of trainings were organized during December 7-9, December 14-16, and December 21-23, 2022. A total of 160 health care workers from 90 family, soum, and village health centers in 19 provinces and 9 districts and provincial and district health departments participated in the training.