“Мэдээ, мэдээллийн чанар, статистикч эмч нарыг чадавхижуулах”  сургалт