Сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтын үеэр албан хаагчдаас “Ажлын байрны сэтгэл ханамж”-ийн судалгаа авч, нэгтгэн дүгнэж, зөвлөмж хүргүүлэв.