Тоног, төхөөрөмж гардуулах үйл ажиллагаа боллоо.

“Эрүүл мэндийн салбарын бодлого, тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор байнгын дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг олон улсын байгууллагууд тэр дундаа ДЭМБ-д талархал илэрхийлье.