Орхон суманд

Аймийн Засаг даргын 2020-2024 оны "#Шинэ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн, эрүүл мэндийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, орон нутгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр Дотор, мэдрэл, эмэгтэйчүүд, эхо зөөврийн рeнтгeнии нарийн мэргэжлийн эмч нар үзлэгийг зохион байгуулж байна.