card

2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ

ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

2024.06.18                                                                                                       Булган

 

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Хандсан

/11-11 дугаарын утас/

Биечлэн уулзсан

Бусад

Эрүүл мэндийн газар

60

58

2

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ

ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ,  ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

Нийт  60 өргөдлөөс:

                  Гомдол -5 /8,3%/

                  Хүсэлт –55 /91,6%/

                  Санал -0

  1. Хүсэлт гаргасан - 55 /91,6%/

         Бичгээр ирсэн 60 өргөдлийг /55 хүсэлт, 5 гомдол/ задалбал: 

  • Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг хүссэн  1 иргэний хүсэлтийг шийдвэрлэсэн.
  • Гэрчилгээ авах хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэний хүсэлтийг шийдвэрлэж, гэрчилгээг олгосон.
  • Суралцах хүсэлт ирүүлсэн 5 иргэний хүсэлтийг зохион байгуулж шийдвэрлэсэн.
  • Тэтгэмж хүсэх тухай 46 хүсэлтээс 39 хүсэлтийг шийдвэрлэсэн, үлдсэн 7 хүсэлтийн тэтгэмжийн хугацаа болоогүй байна.
  1. Гомдол гаргасан – 5 /8,3%/
  • 2 иргэний гомдлыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт шилжүүлсэн.
  • 1 иргэний гомдлын дагуу холбогдох байгууллагад тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зөвлөмжийг өгч ажилласан.
  • 1 иргэний гомдлын дагуу Эрүүл Мэндийн Газраас ажлын хэсэг томилогдон холбогдох байгууллагад ажиллан хариуг албан тоотоор өгч шийдвэрлэсэн.
  • Эмчийн харилцаа, хандлагатай холбоотой 1 иргэний гомдлын дагуу өөрт нь сануулга өгч гомдлыг шийдвэрлэсэн.