card

2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

11-11

төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

Эрүүл мэндийн газар

12

12

-

-

-

-

12

 

2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Байгууллагын нэр

Нийт тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт

/Хувиар/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Эрүүл мэндийн газар

12

8

-

-

4

67%

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 Нийт 12 өргөдлөөс    1. Хүсэлт-11 /91.6%/

                                    2. Санал-0 /0%/
                                    3. Гомдол-1 /8.4%/
 

1. Мөнгөн тусламж, тэтгэмж, гэр хүссэн-1 /8.30%/

2. Ажил хүссэн хүсэлт-1 /8.4%/

3. Гэмт хэрэг зөрчил мэдээлэлтэй холбоотой-0 /0%/

4. Зээл тусламж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд хамрагдах хүсэлт-0 /0%/

5. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлагатай холбоотой-1 /8.3%/

6. Нийгмийн даатгал, иргэний бүртгэлтэй холбоотой-0 /0%/

7. Газар болон хүнсний дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой-0 /0%/

8. Бусад-9 /75%/  

 

2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

11-11

төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

Эрүүл мэндийн газар

31

30

-

-

1

-

 

 

ИРГЭДЭЭС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, 

ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Байгууллагын нэр

Нийт тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт

/Хувиар/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Эрүүл мэндийн газар

31

27

-

1

2

88%

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 

Эрүүл мэндийн газар

 Нийт 31 өргөдлөөс   1. Хүсэлт-29 /93.6%/

                                    2. Санал-0 /0%/
                                    3. Гомдол-2 /6.4%/
1. Мөнгөн тусламж, тэтгэмж, гэр хүссэн-3 /9.8%/

2. Ажил хүссэн хүсэлт-9 /30%/

3. Гэмт хэрэг зөрчил мэдээлэлтэй холбоотой-0

4. Зээл тусламж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд хамрагдах хүсэлт-0

5. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлагатай холбоотой-1 /3.1%/

6. Нийгмийн даатгал, иргэний бүртгэлтэй холбоотой-0

7. Газар болон хүнсний дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой-0

8. Чөлөө хүсэх-7 /22.5%/

8. Бусад-11 /35.5%/  

 

2019 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

11-11

төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

Эрүүл мэндийн газар

48

47

-

-

1

-

 

 

 

ИРГЭДЭЭС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, 

ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Байгууллагын нэр

Нийт тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт

/Хувиар/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Эрүүл мэндийн газар

48

37

-

2

9

88%

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 

Эрүүл мэндийн газар

 Нийт 48 өргөдлөөс   1. Хүсэлт-46 /96%/

                                    2. Санал-1 /2%/
                                    3. Гомдол-1 /2%/
1. Мөнгөн тусламж, тэтгэмж, гэр хүссэн-4 /8.4%/

2. Ажил хүссэн хүсэлт-17 /35.4%/

3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлагатай холбоотой-1 /2%/

4. Чөлөө хүсэх-8 /16.6%/

5. Суралцах тухай-8 /16.6%/

6. Бусад-10 /21%/  

 

2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Байгууллагын нэр

Нийт өргөдөл, гомдлын тоо

Үүнээс:

Бичгээр

11-11

төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

Эрүүл мэндийн газар

41

41

-

-

-

-

-

Нэгдсэн эмнэлэг

45

45

-

-

-

-

-

 

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,  ГОМДОЛ, САНАЛ

ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Байгууллагын нэр

Нийт тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт

/Хувиар/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Эрүүл мэндийн газар

41

39

1

-

1

95.1%

Нэгдсэн эмнэлэг

45

45

-

-

-

100%

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

Эрүүл мэндийн газар

  • Ажилд орохыг хүссэн хүсэлт-17 /41.5%/
  • Гомдол гаргасан өргөдөл-2 /4.8%/
  • Суралцахад дэмжлэг хүссэн өргөдөл-12 /29.2%/
  • Бусад өргөдөл-10 /24.3%/

Нэгдсэн эмнэлэг

  • Ажилд орох хүсэлт-39 /88%/
  • Эмч, ажилчдын мэргэжлийн чадвар, харилцаа хандлага, ёс зүйтэй холбоотой-2 /4%/
  • Архивын лавлагаа гаргуулах тухай-3 /6%/
  • Эм захиалах хүсэлт гаргах тухай-1 /2%/

Тайлбар: Ажилд орох хүсэлт өгсөн 39 өргөдлийн 20 шийдэгдэж ажилд орсон, 19 нь нөөцөд бүртгэгдсэн.