card

2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

Шийдвэрлэлт

хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Эрүүл мэндийн газар

25

22

0

0

3

88 хувь

 

2018 ОНД ИРГЭДЭЭС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн

уулзсан

Бусад

1

Эрүүл мэндийн газар

25

25

-

-

-

-

-

 

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /ХУВИАР/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Эрүүл мэндийн газар

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл-6  /24%/
 • Суралцахад дэмжлэг хүссэн өргөдөл-1  /4%/
 • Тэтгэмж хүссэн өргөдөл-2 /8%/
 • Бусад өргөдөл-16  /64%/

 

--------оОо--------

 

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАСАГ ЖИЛИЙН БАЙДЛААР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт

хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Эрүүл мэндийн газар

74

70

1

1

2

94.6 %

 

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАСАГ ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн

уулзсан

Бусад

1

Эрүүл мэндийн газар

74

74

-

-

-

-

-

 

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /ХУВИАР/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Эрүүл мэндийн газар

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл-17  /22%/
 • Суралцахад дэмжлэг хүссэн өргөдөл-19  /25%/
 • Тэтгэмж хүссэн өргөдөл-3 /7%/
 • Чөлөө хүсэх өргөдөл-17 /22%/
 • Бусад өргөдөл-18  /24%/

 

--------оОо----------

 

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт

хувь

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Эрүүл мэндийн газар

118

109

0

10

9

92.3 %

Тайлбар: “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1. дэх заалтыг баримтлан 10 өргөдлийн хугацааг нэмж сунгасан. /Төрийн сангийн санхүүжилтээр нарийн мэргэжлийн курст суралцах тухай өргөдөл/

 

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН  ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС

ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

Байгууллагын

нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт

Үүнээс:

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн

уулзсан

Бусад

1

Эрүүл мэндийн газар

118

118

-

-

-

-

-

Тайлбар: Нээлттэй утас “7034-2455” дугаарын утсыг ажлын цагаар тогтмол ажиллуулсан.

Өдөр бүр 11-11 төвийн сайтруу хандалт хийж ажилласан.

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /ХУВИАР/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Эрүүл мэндийн газар

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл-20  /17%/
 • Суралцахад дэмжлэг хүссэн өргөдөл-26  /22%/
 • Тэтгэмж хүссэн өргөдөл-27 /22.8%/
 • Чөлөө хүссэн өргөдөл-28 /23.7%/
 • Бусад өргөдөл-17  /14.5%/