card

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эрх зүй

1.Эрүүл мэндийн тухай хууль

2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль

3. Аж ахуйн нэгжийн тухай хууль

4. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаал

5. Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 298 тоот тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа нь 2 үе шаттай явагддаг.

1-р үешат

1. Албан хүсэлт

2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаалын дагуу төсөл бичиж ирүүлэх

2-р үешат

1. Албан хүсэлт

2. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр

3. Компаний дүрэм

4. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм

5. Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан

хүснэгтийн дагуу

6. Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан

Хүснэгтийн дагуу

7. Эмч, ажиллагсадтай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээ

8. Эмч,ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолт

9. Эмч, сувилагч, дунд мэргэжилтний лиценз, дипломны хуулбар

10. Хөдөлмөрийн дотоод журам

11. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан

хүснэгтийн дагуу